RODO

RODO

RODO

Szanowny Kliencie,
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
w Krośnie reprezentowane przez Zarząd Spółki z siedzibą w Krośnie przy ul. Wyzwolenia 4,
informuje, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych.

1. Dane kontaktowe Administratora: mail: sekretariat@tbs-krosno.info, telefon: 13 42 01 190

2. Twoje dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy/zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także upoważnieni pracownicy TBS-PM Sp. z o.o. zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 pkt. b i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy lub realizacji zadań, a nie podanie danych będzie uniemożliwiało zawarcie umowy z Administratorem i realizacji przez niego zadań.

6. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą w okresie niezbędnym do jej realizacji, a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.
7. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych wynika w szczególności z:
 • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
 • ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów;
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny;
 • wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji przewidzianej w przepisach prawa.
8. Informujemy, iż masz prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • wycofania dopuszczonej przepisami zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile zgoda została przez Ciebie wyrażona - w tym celu możesz się skontaktować z pracownikiem Administratora w dowolnym momencie;
 • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
- występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
- celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
- stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;
- ewentualnym źródle pozyskania danych;
- udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
- planowanego okresu przechowywania danych,

9. Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem Poczty polskiej.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Cookies
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, wykorzystujemy “ciasteczka” (ang. “cookies”). Cookies to małe jednostki danych, które przeglądarka internetowa zachowuje na twardym dysku komputera użytkownika, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Stosujemy cookies, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, umożliwić jej sprawniejszą nawigację oraz prowadzić spersonalizowane działania reklamowe. Przykładowo, cookies pomagają nam stwierdzić, czy dana strona naszej witryny została już obejrzana. Cookies mogą również powiedzieć nam, czy dana osoba odwiedziła już kiedyś naszą stronę internetową, czy też jest nowym użytkownikiem. Wykorzystywane przez nas cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani nie gromadzą w inny sposób żadnych osobistych informacji identyfikacyjnych. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania cookies, wymaga to skonfigurowania przeglądarki internetowej w sposób pozwalający na usunięcie wszystkich cookies z twardego dysku komputera, blokowanie wszystkich cookies lub też wysyłanie ostrzeżenia przed ich zapisaniem.
Po odwiedzeniu naszej strony automatycznie zbierane są informacje ogólne o użytkowniku, które nie są jednak związane z danymi osobowymi. Są to np. nazwa dostawcy usług internetowych (lub z sieci firmowych, nazwa firmy), strona którą użytkownik odwiedził przed wejściem na naszą stronę, informacje o stronach, które użytkownik wyświetlił, data i czas odwiedzin, informacje o systemie operacyjnym i wersji przeglądarki używanej podczas odwiedzin.
Te informacje są zbierane i analizowane w formie anonimowej. Są one stosowane wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności, treści i funkcjonalności naszej strony internetowej. Nie są one przetwarzane dalej, ani nie są przekazywane osobom trzecim.
Używamy Cookies