O spółce

O spółce

O spółce

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
 

Powstało jako podmiot wypełniający lukę wśród działających na lokalnym rynku instytucji tworzących własne zasoby mieszkaniowe, realizując część zadań Gminy w pozyskaniu lokali mieszkalnych na wynajem a w szczególności lokali zamiennych i dla rodzin młodych bez szans na zakup mieszkania na wolnym rynku.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., a następnie aktem notarialnym z dnia 30 marca 2001 r. w Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie.

TBS-PM Sp. z o.o. działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Aktu Założycielskiego, przepisów ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (DZ.U. z 2000 r Nr 98 poz. 1070 z późn. zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000115771.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 12.04.2024 r. wynosił 47 576 000,00 zł i dzielił się na 95 152 udziały po 500 zł każdy. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały w Spółce należą do Gminy Krosno.

Działalność

Przedmiotem działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Sp. z o.o. jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Spółka może również:

 1. Nabywać budynki mieszkalne.

 2. Przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadzie najmu.

 3. Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki.

 4. Sprawować na podstawie umów zlecenia budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki.

 5. Spółka może prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

  1. sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;

  2. budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;

  3. budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;

  4. przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.

Władze

Władzami Spółki są:

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki

Rada nadzorcza

Zdzisław Syzdek – Przewodniczący Rady

Małgorzata Pachana - Członek Rady

Dorota Wojtanowska - Półchłopek - Sekretarz Rady

Zarząd

Piotr Zawisza - Prezes Zarządu

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Spółki podporządkowana jest zadaniom wynikającym z zawartych umów o zarządzanie i administrowanie zasobami Gminy Krosno, wspólnot mieszkaniowych, zakładów pracy.
 

W ramach tej struktury wyróżnić można cztery piony funkcjonalne:

 1. Zarząd – pełniący funkcję inspirującą, kierowniczą i kontrolującą działalność Spółki w ramach wyznaczonych zadań.

 2. Pion finansowo – księgowy odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki finansowej Spółki oraz innych nieruchomości będących w zarządzie lub administracji. Ponadto w ramach tego pionu prowadzona jest kasa umożliwiająca dokonywanie opłat czynszowych dla osób nie dysponujących rachunkami bankowymi.

 3. Pion Administracji – koordynujący prace w zakresie zarządzania i administrowania powierzonymi zasobami, sporządzania umów, naliczeń czynszowych, bieżącego utrzymania nieruchomości, obsługi mieszkańców, utrzymania czystości i porządku oraz dostawy i rozliczeń usług komunalnych. Ponadto w ramach pionu realizowana jest windykacja należności i wykonywane są okresowe przeglądy eksploatacyjne.

 4. Pion techniczno – inwestycyjny odpowiedzialny za realizację zadań remontowo konserwacyjnych, technicznego utrzymania obiektów, organizację przetargów i rozliczenie robót remontowych oraz przygotowanie i realizacji inwestycji.

Używamy Cookies