Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Niedziela, 13 czerwca 2021

Inwestycje

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip
Jesteś tutaj: Strona główna > Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie można podzielić na:


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

realizacja projektu pod nazwą: Odnowa architektoniczna zabudowy osiedla Tysiąclecia w Krośnie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: Odnowa architektoniczna zabudowy osiedla Tysiąclecia w Krośnie

Nr umowy:UDA-RPPK.07.01.00-18-046/10-00 z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 7. Spójność wewnątrzregionalna,

Działanie 7.1 Rewitalizacja miast

Budżet projektu: 2 730 863,14 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 571 214,78 PLN

Kwota dofinansowania z BP: 1 711 656,85 PLN

Termin realizacji: 08.12.2009 – 31.12.2013

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja osiedla Tysiąclecia w Krośnie, obejmująca odnowę architektoniczną i funkcjonalną jednej z centralnych części miasta.

Beneficjentem projektu jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Krosno oraz 15 wspólnotami mieszkaniowymi zlokalizowanymi przy ulicach Kolejowej i Naftowej w Krośnie(Kolejowa 2, 2a, 4, 6, 10, 12, 21, 23 oraz Naftowa 5a, 9, 12, 13, 15a, 15b, 17).

Montaż finansowy projektu zakłada następujące źródła finansowania kosztów kwalifikowanych:

- 85,00% - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa

- 15,00% - środki własne pochodzące z budżetów TBS-PM Sp. z o.o., Gminy Krosno i wspólnot mieszkaniowych.

Zakres rzeczowy projektu

W ramach projektu poszczególni partnerzy realizują następujące zadania:

TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie

- Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Tysiąclecia 5;

- Zakup i montaż urządzeń placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia;

- Zarządzanie projektem;

- Nadzór inwestorski;

- Studium wykonalności;

- Promocja projektu.

Gmina Krosno

- Remont nawierzchni ciągów pieszych i parkingu oraz utwardzenie terenu przy ulicy Naftowej i Kolejowej;

- Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego osiedla na Osiedlu Tysiąclecia;

- Zakup i instalacja systemu oznakowania Osiedla Tysiąclecia.

Wspólnoty mieszkaniowe

- Docieplenie ścian mieszkaniowych budynków wielorodzinnych;

- Remont części wspólnych mieszkaniowych budynków wielorodzinnych;

- Dokumentacja techniczna;

- Audyty energetyczne.

Zidentyfikowane problemy i geneza projektu

Brak dostatecznych środków na bieżące remonty i prace odtworzeniowe doprowadziły przez lata do postępującej degradacji zabudowy mieszkaniowej. Niszczenie obiektów, brak ocieplenia ścian, przestarzałe rozwiązania w zakresie systemów grzewczych oraz niskie walory estetyczne miały istotny wpływ na obniżenie wartości oraz wysokie koszty utrzymania lokali mieszkalnych. Istotnym problemem była także niezadowalająca jakość ciągów pieszych, dróg dojazdowych, zbyt mała liczba parkingów, placów zieleni i placów zabaw dla dzieci oraz brak stosownych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeń pomiędzy blokami pozostawała niezagospodarowana.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności miasta Krosna w wyniku kompleksowej rewitalizacji osiedla Tysiąclecia.

Cele szczegółowe to:

- ożywienie społeczno-gospodarcze najstarszego osiedla mieszkaniowego w Krośnie;

- zmiana wizerunku zdegradowanej pod względem technicznym i funkcjonalnym centralnej części miasta;

- wzrost efektywności energetycznej budynków, poprawa estetyki zabudowy mieszkaniowej oraz polepszenie jakości infrastruktury ciągów pieszych i parkingów na osiedlu Tysiąclecia;

- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz lepsze oznakowanie obiektów położonych w obrębie osiedla.