Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Czwartek, 27 lutego 2020

Przetargi

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip
Jesteś tutaj: Strona główna > Przetargi

Przetarg 11-12-2019

Krosno 2019-12-11r.
Ogłoszenie nr 635171-N-2019

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie sp. z o.o.: na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej budowy zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie na działkach ewidencyjnych nr 262/3, 268/12, 268/14, 268/15, 268/6 obręb Przemysłowa.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 37037727000000, ul. Wyzwolenia 4 , 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-13 42-01-190,
e-mail tbs_tech@poczta.onet.pl, faks 0-13 42-01-190. Adres strony internetowej (URL): www.tbs-krosno.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Gminna Spółka Prawa Handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL):
Nie
www.tbs-krosno.info
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.tbs-krosno.info
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej budowy zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie na działkach ewidencyjnych nr 262/3, 268/12, 268/14, 268/15, 268/6 obręb Przemysłowa.
Numer referencyjny: DT/3515/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Realizacja zamówienia składa się z dwóch etapów.
I ETAP - Opracowanie i uzgodnienie koncepcji.
II ETAP - Opracowanie dokumentacji technicznej, przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej budowy zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych wraz z obsługą komunikacyjną, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie na działkach ewidencyjnych nr 262/3, 268/12, 268/14, 268/15, 268/6 obręb Przemysłowa. Powyższy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania: 1)Opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym koncepcji zespołu budynków wielorodzinnych;
2) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wielobranżowego budowy zespołu budynków wielorodzinnych wraz z wjazdem stanowiącego całość opracowania wymaganą do załączenia do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i do uzyskania tej decyzji;
3) Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dla projektowanego zespołu budynków wielorodzinnych
4) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zespołu budynków wielorodzinnych
5) Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych niezbędnych przyłączy do budynków wraz z wymaganymi przepisami szczególnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami, uzgodnieniem projektów przyłączy przez gestorów sieci;
6) Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego dla projektowanego zespołu budynków wielorodzinnych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich projektów wykonawczych i budowlano-wykonawczych będących przedmiotem niniejszego zamówienia;
7) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w tym udzielanie odpowiedzi na wątpliwości i zapytania powstałe w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem niniejszego zamówienia;
8) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie budowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zespół budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych wolnostojących całkowicie podpiwniczonych o liczbie mieszkań ok. 84-90. W parterze należy przewidzieć dwa obiekty usługowo-handlowe 150-200 m2 powierzchni użytkowej. Zamawiający oczekuje maksymalnej powierzchni mieszkalnej możliwej do uzyskania na działce zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wymaganiami urbanistycznymi, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i szczegółowymi warunkami technicznymi, około 4 500,00 m2. Powierzchnia mieszkań oraz struktura mieszkań: Preferowane są mieszkania dwu i trzy pokojowe zarówno z otwartą jak i oddzielną kuchnią o zróżnicowanej powierzchni użytkowej:
  • 2 pokojowe 20%, 40 – 55 m2
  • 3 pokojowe 70%, 56 -70 m2
  • 4 pokojowe 10% >70 m2
Każde z mieszkań powinno posiadać balkon lub loggie. Do każdego z lokali mieszkalnych powinna być przypisana oddzielna komórka lokatorska. Należy zaprojektować układ pozwalający na maksymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej budynku na cele mieszkalne. Wyposażenie i wykończenie lokali: - mieszkania muszą być wyposażone w instalacje: wod.-kan. z ciepłą i zimną wodą, c.o., elektryczną , teletechniczną, telewizyjną naziemną i satelitarną zakończoną gniazdami abonenckimi w salonie, zaś łazienka w kabinę prysznicową lub wannę, miskę sedesową i umywalkę, - kuchnię (lub aneks kuchenny) wyposażyć w zlewozmywak i kuchenkę z piekarnikiem, - zastosować wentylację grawitacyjną wg odrębnych przepisów, - zastosować drzwi wejściowe do mieszkań pełne płytowe z jednolitą płytą, - zastosować stolarkę okienną PCV - podłogi w pokojach – deska barlinecka lub podobna - sanitariaty, przedpokoje i aneks kuchenny - terrakota, - "fartuchy" z glazury przy zlewozmywaku i kuchence, - okładziny ścienne z płytek glazurowanych w łazienkach i wc - opomiarowanie indywidualne (dla każdego mieszkania) dla: wody, energii elektrycznej i c.o., c.c.w. - oświetlenie standardowe (napięcie 230 V) - oświetlenie górne w każdym pomieszczeniu i w łazience, - gniazda elektryczne - wg potrzeb, - instalacja telewizyjna naziemna i satelitarna zbiorcza zakończona gniazdkami abonenckimi, - oświetlenie komunikacyjne ogólne - LED z czujnikami ruchu, - elewacje – kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym, - miejsce montażu wszystkich urządzeń pomiarowych poszczególnych mediów przewidzieć na klatkach schodowych. - należy zaprojektować pomieszczenia wspólnego użytku: suszarnie, wózkownie, pomieszczenia gospodarcze. Zagospodarowanie Terenu. Projekt zagospodarowania terenu powinna uwzględniać:
połączenia komunikacyjne z układem drogowym miasta, rozwiązania ciągów komunikacyjnych wewnątrzosiedlowych, w tym ciągów jezdnych, pieszo - jezdnych, miejsc postojowych i parkingów, elementów małej architektury takich jak: ławki, tablice informacyjne, oświetlenia, kosze na śmieci, miejsc wypoczynku uwzględniających potrzeby różnych grup społecznych, dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, miejsc składowania odpadów, Inne Wytyczne.
1. W zakresie kształtowania zabudowy należy uwzględnić ustalenia i wytyczne zawarte w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna.
2. Ekonomiczna strona inwestycji:
a. Koszt budowy nie powinien przekraczać wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłoszonego aktualnie przez Wojewodę Podkarpackiego.
b. Przyjąć rozwiązania, które przy relatywnie niskich nakładach dadzą oczekiwany przez zamawiającego wysoki poziom rozwiązań architektonicznych.
c. Przyjąć aby koszty budowy i eksploatacji zastosowanych rozwiązań były na optymalnie niskim poziomie.
d. Przyjąć założenia, przy których budowa i eksploatacja będą zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i spełniały warunki poszanowania energii.
III. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I Etap zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji, która zawiera:
1) analizę warunków zabudowy oraz warunków istniejących,
2) analizę obsługi komunikacyjnej
3) analizę obsługi mediów (woda, kanalizacja prąd, siec cieplna) w zakresie możliwości zaprojektowania przyłączy – kanalizacji sanitarnej: kanalizacji deszczowej, wpustów drogowych; drenażu opaskowego; wodociągowego; cieplnego, energetycznego, oświetlenia terenu,
4) analizę pod względem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,
5) opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz bilansu terenu w granicach opracowania – powierzchnia zabudowy, drogi, chodniki, place wydzielone (na pojemniki na odpady, zabawowe), tereny zielone,
6) rzuty kondygnacji mieszkalnej (struktura mieszkań, pomieszczenia gospodarcze)
7) analiza powierzchni mieszkalnej na podstawie przyjętej struktury
8) analiza urbanistyczna, w tym nasłonecznienie i przesłanianie
9) wizualizacje
10) wstępne zestawienie powierzchni Projekt koncepcji należy wykonać w formie papierowej oraz z wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD. 2.
II etap zamówienia obejmuje:
1) Aktualny podkład geodezyjny do celów projektowych.
2) Badania gruntu – geologia.
3) Projekt budowlany - zawierający między innymi wszystkie niezbędne warunki techniczne, opinie, pozwolenia, odstępstwa, uzgodnienia oraz ekspertyzy, stanowiący podstawę do wydania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
4) Projekty wykonawcze opracowane we wszystkich potrzebnych branżach na podstawie opracowanej koncepcji. a) Projekt zagospodarowania działek, b) Projekt architektury z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych wraz z kolorystyką elewacji, c) Projekt konstrukcyjny, d) Projekt instalacji i sieci sanitarnej, deszczowej, c.o. i c.c.w. oraz węzła cieplnego, e) Projekt instalacji i przyłącza gazu, f) Projekt instalacji elektroenergetycznej i oświetlenia zewnętrznego, g) Projekt budowlany i wykonawczy infrastruktury teletechnicznej, elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, wodnej, h) Projekt instalacji i przyłącza wodnego, i) Projekt instalacji teletechnicznej, RTV, domofonów, j) Projekt dróg i parkingów, k) Projekt urządzeń małej architektury i zieleni, l) Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, m) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format PDF), n) Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami dla wszystkich branż w formacie PDF kosztorys zerowy w formacie PDF i ATH lub XML o) Zbiorcze zestawienie kosztów, p) Pełnienie funkcji Nadzoru autorskiego przez okres budowy. Do obowiązków wykonawcy (projektanta) należy: 1) Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych. 2) Uzyskanie wymaganych uzgodnień z rzeczoznawcami. 3) Uzgodnienie z Zamawiającym funkcji rozwiązań projektowych. 4) Sporządzenie projektu budowlanego
spełniającego wymogi uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
5) Uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę.
6) Wsparcie i doradztwo w pracach komisji przetargowej na wezwanie Zamawiającego.
7) Przygotowanie projektów odpowiedzi na pytania w zakresie zagadnień technicznych dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
8) Przygotowanie (w zależności od potrzeb) i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków o wydanie decyzji, pozwoleń, warunków, odstępstw i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi wraz z ich uzyskaniem.
9) Przeprowadzenie ewentualnych badań i ekspertyz potrzebnych do opracowania projektu.
10) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.
11) Pozostałe inne opracowania niezbędne w celu wykonania zamówienia wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających, bądź wynikłe z przyjętych rozwiązań projektowych.
12) Złożenie w imieniu Inwestora wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (przez zakończenie prac projektowych Zamawiający rozumie przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę). 3. Podstawa prawno – techniczna wykonania zadania przedmiotu zamówienia: 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zm.) 2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) 3) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U z 2013r. poz.1129), jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463) Zastosowane rozwiązania projektowe nie mogą ograniczać dostępności do projektowanych elementów infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. 4) Kosztorysy inwestorskie winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 6) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat. 7) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W przypadku zmiany przepisów określających właściwości, jakie ma spełniać dokumentacja projektowa oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili przekazania dokumentacji projektowej.
II.5) Główny kod CPV:
71221000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 6 lub dniach:
lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: - Opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym koncepcji (Etap I) do 4 tygodni od daty zawarcia umowy. - Opracowanie kompletnego projektu budowlanego budowy zespołu budynków wielorodzinnych, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dla projektowanego zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę do 24 tygodni od daty zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności, e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, h) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie objętym zamówieniem.
1) wykonawca wykaże wykonanie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto.
2) wykonawca wykaż, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:
a) architektonicznej,
b) konstrukcyjno – budowlanej,
c) instalacyjnej w zakresie instalacji sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
e) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń gazowych i instalacyjnych w zakresie sieci,
f) instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
g) drogowej, Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: Do oferty należy załączyć: - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia dysponują dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych oraz ważny na dzień składania ofert wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, h) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu
z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże wykonanie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o Udzielenie zamówienia, w/w warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych. Wymagane jest wykazanie, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: a) architektonicznej, b) konstrukcyjno – budowlanej, c) instalacyjnej w zakresie instalacji sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, d) instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń gazowych i instalacyjnych w zakresie sieci, f) instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, g) drogowej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie:
  • cena 80%
  • termin realizacji 20%
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji.
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu z następujących przyczyn:
1.1. wydłużonych procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień oraz decyzji administracyjnych niezawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wystąpienie takich okoliczności.
1.2. wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych nieprzewidzianych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy mających wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, w tym raportu oddziaływania na środowisko.
1.3. opóźnień w pozyskaniu przez Zamawiającego prawa do dysponowania działkami na cele budowlane uniemożliwiającymi złożenie wniosków o pozwolenia na budowę,
2. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w związku z ustawową zmianą podatku od towarów i usług VAT.
3. Dopuszcza się zmianę kluczowych osób dla realizacji umowy oraz osób reprezentujących Strony umowy w przypadku wystąpienia niezależnych od stron okoliczności, w tym choroby, wypadków losowych, nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, itp.
4. Dopuszcza się zmiany dotyczące zakresu zlecenia części prac podwykonawcom.
5. Dopuszcza się modyfikacje zakresu opracowania przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności nie przewidzianych na etapie przygotowania postępowania, w tym zmian przepisów lub ich interpretacji. W przypadku wystąpienia takich okoliczności nie przewiduje się jednak zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, co wynika z przyjętej formy wynagrodzenia.
6. Dopuszcza się wprowadzenia zmian adresu, siedziby, numeru konta bankowego, itp. a także w przypadku konieczności sprostowania w umowie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych.
7. W zależności od okoliczności zmianę inicjuje Zamawiający lub Wykonawca poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w formie ustnej lub pisemnej. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, protokół z odbytej narady, itp.). Dokonanie opisanych czynności stanowi podstawę do podpisania aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-08, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK:wstecz