Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Niedziela, 22 września 2019

Przetargi i Ogłoszenia

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip

Ogłoszenie

Krosno 30-08-2019

Ogłoszenie o postępowaniu
w celu wyłonienia Kandydata na Członka Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie

§ 1

1. Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w celu wyłonienia Kandydata na stanowisko Członka Zarządu.

2. Kandydat na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 musi spełniać następujące wymogi:

1) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
2) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
3) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
4) spełnianie innych niż wymienione w pkt 1-3 wymogów określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszanie ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, tj.: spełnianie wymogów określonych w Art. 18 kodeksu spółek handlowych oraz nie naruszanie zakazów określonych w Art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1393/

3. Wymogi określone w ust. 2 muszą być spełnione łącznie.

4. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

5. Kandydat na pełnienie funkcji, o której mowa w ust.1 celem potwierdzenia spełniania wymagań winien dołączyć do oferty: list motywacyjny, życiorys (CV), własnoręcznie podpisane oświadczenia potwierdzające poszczególne wymogi oraz dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w ust. 1.

6. Kandydat na pełnienie funkcji, o której mowa w ust.1 powinien: posiadać znajomość prawa spółek handlowych, posiadać pełnię praw publicznych, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie podlegać określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

7. Dodatkowym atutem kandydata na pełnienie funkcji, o której mowa w ust.1 będzie: posiadanie doświadczenia branżowego (doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami lub doświadczenia w prowadzeniu inwestycji mieszkaniowych).

8. Szczegółowe informacje o Administratorze Danych Osobowych dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.tbs-krosno.info/home/rodo .

§ 2

1. Określa się termin składania ofert do dnia 20 września (piątek) 2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki - sekretariat:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie
ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno
Pisemne zgłoszenia do postępowania należy złożyć w zaklejonej kopercie. Na kopercie nie ma być żadnych oznaczeń danych, kandydata. Koperta powinna być adresowana do Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza skontaktuje się z wybranymi Kandydatami.

3. Zgłoszenia Kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz otrzymane po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami wybranymi spośród osób, które przesłały zgłoszenia spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

5. Przeprowadzane z poszczególnymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjne będą obejmowały następujące zagadnienia: wiedza o zakresie działania Spółki oraz o branży w której Spółka działa, analiza rynku i konkurencji, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem samorządowych osób prawnych, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej, ocenie poddana zostanie także wiedza kandydata w zakresie finansów przedsiębiorstwa, marketingu oraz zasad i przepisów prawa pracy.
6. Nadesłane oferty nie będą zwracane.

7. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Członka Zarządu bez wyboru Kandydata, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych


wstecz