Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Niedziela, 19 maja 2019

Przetargi

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip
Jesteś tutaj: Strona główna > Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 544096-N-2019 z dnia 2019-05-06 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie sp. z o.o.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z przyłączami (wod-kan. kanalizacji deszczowej), instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, c.o., energii elektrycznej, wentylacji), przebudową istniejącego uzbrojenia (wod-kan, energii elektrycznej, kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej), lokalizacją miejsc postojowych, dojść, dojazdów, oświetlenia i wiaty śmietnikowej, rozbiórką trzech obiektów handlowych (wysokości poniżej 8m) oraz przebudową elewacji wschodniej (ściany szczytowej) budynku nr 25” w Krośnie przy ul. Staszica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 37037727000000, ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-13 42-01-190, email: tbs_tech@poczta.onet.pl, faks 0-13 42-01-190.
Adres strony internetowej publikacji ogłoszenia:
www.tbs-krosno.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Gminna Spółka Prawa Handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.3) KOMUNIKACJA:
Adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno
Adres strony internetowej publikacji ogłoszenia: www.tbs-krosno.info

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z przyłączami (wod-kan. kanalizacji deszczowej), instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, c.o., energii elektrycznej, wentylacji), przebudową istniejącego uzbrojenia (wod-kan, energii elektrycznej, kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej), lokalizacją miejsc postojowych, dojść, dojazdów, oświetlenia i wiaty śmietnikowej, rozbiórką trzech obiektów handlowych (wysokości poniżej 8m) oraz przebudową elewacji wschodniej (ściany szczytowej) budynku nr 25” w Krośnie przy ul. Staszica
Numer referencyjny: DT/1144/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2)
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3)
Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4)
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę na podstawie projektu budowlanego: 1) budynku mieszkalno-usługowego w całości zlokalizowanego na działkach nr 2074/4, 2078/2 wielorodzinnego 1-klatkowego o kubaturze 8 724,38 m3 i 21 mieszkaniach oraz 5 lokalach usługowych, 2) przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu (wod-kan. energii elektrycznej, kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej) 3) wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym: przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 4) wykonanie zagospodarowania terenu w tym: drogi dojazdowe, chodniki, 31 miejsc postojowych: 21 miejsc postojowych, po jednym na mieszkanie oraz 10 miejsc – po 2 na każdy z pięciu lokali usługowych w parterze oraz oświetlenia i wiaty śmietnikowej.
II.5)
Główny kod CPV: 45211340-4
Dodatkowe kody CPV:
II.6)
Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7)
Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8)
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 15
II.9)
Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1)
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2)
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
a) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł potwierdzającą, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
b) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł. Informacje dodatkowe
III.1.3)
Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących zdolności zawodowej wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
1) Wykonawca musi wykazać się wykonaniem (zakończeniem) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonaniem minimum 3 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa, przebudowa budynków mieszkalnych, każda o wartości min. 1000000,00 zł).
2) Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, co najmniej osobami posiadającymi uprawnienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r., poz.1202). a) 2 osobami z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w tym 1 osobę z uprawnieniami bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, b) osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania i nadzorowania robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych c) osobami (po 1 osobie dla każdej specjalności), z uprawnieniami instalacyjnymi do kierowania i nadzorowania robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) osobą z uprawnieniami instalacyjnymi do kierowania i nadzorowania robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wymienione wyżej osoby muszą posiadać wymagane uprawnienia budowlane, przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego oraz doświadczenie w pełnieniu ww. funkcji w okresie ostatnich 3 lat. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1)
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,
h) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445),
III.5)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1)
W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2)
W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7)
INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
OPIS
IV.1.1)
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2)
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 120 000,00 zł , słownie zł: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 2) Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
a) w pieniądzu
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r.
IV.1.3)
Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4)
Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.)
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6)
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8)
Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie cena 70%
Termin realizacji 10%
Gwarancja 20%
IV.2.3)
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3)
Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1)
Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2)
Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3)
Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4)
Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data:
godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5)
ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiany adresu siedziby, numeru telefonów, formy prawnej Wykonawcy lub Zamawiającego,
2) zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Wykonawcy, jak i Zamawiającego,
3) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
4) zmianę zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej przez inspektorów Nadzoru inwestorskiego i osoby pełniące nadzór autorski oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie,
5) wykonanie robót zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi w przepisie art. 36 – 36a ustawy Prawo budowlane,
6) działania siły wyższej,
7) zdarzenia losowe odnoszące się do potencjału osobowo-kadrowego, a także przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana stała się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
8) zmiany powodowane koniecznością dokonania zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili odbioru dokumentacji opisującej przedmiot robót budowlanych,
9) zmiany terminu – zmiany terminu realizacji umowy (rozpoczęcia i/lub zakończenia realizacji umowy) wynikającej z: a) ograniczenia zakresu robót będących przedmiotem umowy, wynikającego ze zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b)
konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy w sytuacjach: - konieczności wprowadzenia zmian lub usunięcia błędów w dokumentacji projektowej w tym wystąpienia konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazanych w projektach w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem, w szczególności realizacji zamówień dodatkowych.
10) Wystąpienia siły wyższej (katastrofy, klęski żywiołowe, skrajnie niekorzystne dla prowadzenia robót budowlanych warunki atmosferyczne itp.) uniemożliwiającą udokumentowaną czasową realizację zadania przez Wykonawcę.
IV.6)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1)
Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Polski
IV.6.3)
Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4)
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie
IV.6.5)
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6)
Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK:

1) SIWZ
2) Formularz ofertowy z załącznikami
3) Dokumentacja:
a) Projekt Budowlany I
a) Projekt Budowlany II
b) Projekt Wykonawczy
c) STWiORB
e) Przedmiary
4) Wzór Umowy


wstecz