Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Dzisiaj jest Czwartek, 22 sierpnia 2019

Przetargi

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

ul. Wyzwolenia 4,
38-400 Krosno
tel./fax: 13 42 011 90

sekretariat@tbs-krosno.info
www.tbs-krosno.info

bip
Jesteś tutaj: Strona główna > Przetargi

Zawiadomienie do Przetargu z dnia 04.06.2019r

DT/2024/2019
Krosno, 2019-07-15

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z przyłączami (wod-kan. kanalizacji deszczowej), instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, c.o., energii elektrycznej, wentylacji), przebudową istniejącego uzbrojenia (wod-kan, energii elektrycznej, kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej), lokalizacją miejsc postojowych, dojść, dojazdów, oświetlenia i wiaty śmietnikowej, rozbiórką trzech obiektów handlowych (wysokości poniżej 8m) oraz przebudową elewacji wschodniej (ściany szczytowej) budynku nr 25” w Krośnie przy ul. Staszica

Nr sprawy: DT/1604/2019.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę pochodzącą od:
”AL-MAR” Sp. z o.o.
38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 26

Uzasadnienie wyboru:
Oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp , na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 100 punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w SIWZ.
W prowadzonym postępowaniu złożona została 1 oferta.

Ponadto, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy zawiadamiamy, że z postępowania nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

Zawiadomienie przesłano faksem w dniu 15.07.2019 r. Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania zawiadomienia na nr faksu zamawiającego 13 42 01 190.


wstecz